Har du en personlig coach? / Do you have a personal coach?

coahing picture

At have en coach tilknyttet som leder er meget værdifuldt. Idag har jeg haft en længe ventet session som havde overskriften “Hvordan bruger du din værdifulde tid bedst”.

Først fik vi klarlagt hvordan min tid bruges idag, hvilke opgaver jeg til daglig er involveret i og om det er en grund til, at jeg er involveret i disse eller om de kunne varetages af en anden person.

Herefter fik vi klarlagt følgende:

1. Hvor mange timer ønsker du at bruge på dit arbejde om ugen (det er en holdning)

2. Hvilke interessenter har du (altså folk som skal have “attention” i løbet af en uge)

3. Hvad er indholdet for dine interessenter – hvad skal din tid med dem handle om

Herefter er next step at udarbejde en kvartalsplan for mig selv, denne plan udbygges ligeledes med privatliv dvs. børn, kæreste, venner – for at sikre der er tid til det hele.

En vigtig ting i denne proces er, at udvælge hvad og hvem du vil bruge din tid på. En uge er hurtig væk så det handler om at bruge de værdifulde timer på de/det helt rigtige og mest værdifulde i forhold til de mål du har.

Når jeg har udført ovenstående er mit klare mål, at jeg får mere tid til brainstorm, netværk, produktudvikling, kreative tænke tank og at bruge tiden på noget som kan bringe Just-Eat og mig selv videre i en højere liga.

——————

English:

To have a coach assigned as the head is very valuable. Today I had a long-awaited session of which was entitled “How do you use your valuable time best.”

First we got an overview of how my time spent today what my daily tasks involved in and whether it is a reason why I’m involved in them or whether they might be undertaken by another person.

Then, we had clarified the following:

1. How many hours do you want to spend on your work per week (it is a decision)

2. Which stakeholders have you (ie people who must have “attention” during the week)

3. What are the contents of your stakeholders – what should your time with them deal

Then next step is to prepare a quarterly plan for myself, this plan also includes enhanced privacy ie. children, wife, friends – to ensure there is enough time for everything.

An important thing in this process is to choose what and who you want to use your time. A week has gone so fast it’s about to spend valuable hours on / the right and most valuable in relation to the goals you have.

When I have done above is my clear goals that I have more time to brainstorm, network, product development, creative thinking and to spend time on something that can bring Just-Eat and myself further in a higher league.

coahing picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *